มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มร.ชม. จับมือ มช.และม. แม่โจ้ กำหนดจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5

2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มร.ชม. จับมือ มช.และม. แม่โจ้

กำหนดจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5 

หลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดกิจกรรมทางวิชาการ การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี 3 สถาบัน สาขาวิชาสถิติ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง From Statistics and Data Mining to big Data and Data Science โดยผศ.พิมผกา  ธานินพงศ์  ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ของนักศึกษาสาขาวิชาสถิติและสถิติประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในกลุ่มหัวข้อสถิติด้านทฤษฎีเชิงสถิติ สถิติประยุกต์ในการวิจัยดำเนินงาน การควบคุมคุณภาพการพยากรณ์ การสำรวจและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในสถิติ                         

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานดังกล่าว ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ผศ.ดร.พิชญ์สินี ชมภูคำ / อ.ดร.ปรารถนา มินเสน  หรือ อ.ดร.ปิยะชาติ  เวียงนาค  หลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-885-649-50

 

ภาพ - ข้อมูล: หลักสูตรสถิติประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257183 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558