มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัด โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2

2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มร.ชม. จัด โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะและแผนพัฒนาบุคลากร ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการบริการวิชาการ และทบทวนแผนจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมโครงการเพื่อทบทวนแผนด้านต่าง ๆ ของคณะ ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมช้างกระ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ - ข่าว: นางสาวกรกมล  พรหมายน บุคลากรประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472708 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558