มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมลงนามความร่วมมือกับชุมชน

 

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดกิจกรรมเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น

พร้อมลงนามความร่วมมือกับชุมชนผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณะกรรมการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาคณวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเรียนรู้ในโครงการศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา  "สลีปิงจัยแก้วกว้าง" ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้คณะวิทยาการจัดการได้ลงนามความร่วมมือด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับผู้นำชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามพันธกิจการสนับสนุนสืบสานศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่น สนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงศึกษาการทำธุรกิจในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นท้องถิ่นภาคเหนืออย่างยั่งยืน   

ภาพ - ข่าว : งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


 

 


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472708 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558