มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาชมรม MediaCMRU และนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม ฅนทันสื่อสายเหนือ “สื่อสาร-สร้างสรรค์-รู้ทันสื่อ”

 


                    นักศึกษาชมรมมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมฅนทันสื่อสายเหนือ “สื่อสาร-สร้างสรรค์-รู้ทันสื่อ”

                    นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช. เป็นประธานเปิดงาน ฅนทันสื่อสายเหนือ “สื่อสาร – สร้างสรรค์ – รู้ทันสื่อ” ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับประธานในพิธีพร้อมทั้งคณะทำงาน กสทช. คณะทำงานฅนทันสื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เครือข่าย “ฅนทันสื่อ”สถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าร่วมงาน

                    กิจกรรม ฅนทันสื่อสายเหนือ “สื่อสาร – สร้างสรรค์ – รู้ทันสื่อ” เป็นกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ (ฅน ทัน สื่อ)ที่ชมรม Media CMRU มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษและการสื่อสารองค์กร ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรูปแบบกิจกรรมถอดบทเรียน “รู้ทันสื่อ” จากการลงพื้นที่ของนักศึกษาในการจัดกิจกรรมในโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน และ โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดให้มีการเสวนาเครือข่ายฅนทันสื่อจากสถาบันการศึกษาต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และนิทรรศการถอดบทเรียน “รู้ทันสื่อ “

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472707 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558