มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ราชภัฏฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนภายใต้ชื่อ “T + Social รู้ทันสื่อ”เตรียมผุดเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ" สร้างความตระหนักในการเสพสื่อแก่ประชาชน

 

นิเทศศาสตร์ราชภัฏฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนภายใต้ชื่อ “T + Social รู้ทันสื่อ”

เตรียมผุดเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ"

สร้างความตระหนักในการเสพสื่อแก่ประชาชน     
อาจารย์สมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม T + Social รู้ทันสื่อ ของนักศึกษากลุ่มการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่ 3 รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ  เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และชมรม MEDIA CMRU เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรม T + Social รู้ทันสื่อ ใช้โซเชียล ไม่ใช่โซเชียลใช้ ซึ่ง เป็นการลงพื้นที่จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษา ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับเด็กและเยาวชนโรงเรียนต่าง ๆ  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อด้วยตนเองโดยเกิดจากความคิด ความรู้ ความต้องการภายใน เป็นแรงผลักดัน จนสามารถถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ต่อไปยังเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้รับสื่ออย่างมีสติ

ทั้งนี้ นักศึกษารายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และชมรม MEDIA CMRU ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ"  ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอผลงานด้านสื่อของนักศึกษา  ภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และการถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่  ให้ความรู้ด้านการรับสื่อแก่นักเรียนภายในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ภาพ - ข่าว : นางสาวพิมพ์ศิริ จินาจันทร์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5240480 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558