มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 51 พร้อมแนะนำข้อปฏิบัติในการสอบ

 

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แจ้งกำหนดการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 51

พร้อมแนะนำข้อปฏิบัติในการสอบ
ตามที่ภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แจ้งข่าวการรับสมัครสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 51 โดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 14 - 27 ธันวาคม 2559 ไปแล้วนั้น หลักสูตรภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแจ้งกำหนดการสอบวัดระดับความถนัดทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 51 โดยมีกำหนดการสอบ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560  ณ ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ กำหนดการทดสอบ ระดับ 1 ช่วง 1 เวลาเข้าห้องสอบ 09.10 น. เริ่มสอบ 09.40 น. หมดเวลาสอบ 11.20 น. ระยะเวลาสอบ 100 นาที / กำหนดการทดสอบระดับ 2 ช่วง 1 การประเมินทักษะการฟัง การเขียน เวลาเข้าห้องสอบ 12.20 น. เริ่มสอบ 12.50 น. หมดเวลาสอบ 14.40 น.ระยะเวลาสอบ 110 นาที กำหนดการทดสอบระดับ 2 ช่วง 2 การประเมินทักษะการอ่าน เข้าห้องสอบเวลา 15.00 น. เริ่มสอบ 15.10 น.   หมดเวลาสอบ 16.20 น. ระยะเวลาสอบ 70 นาที  โดยมีกำหนดประกาศผลสอบ วันที่ 21 เมษายน 2560

           ทั้งนี้ ในการสอบผู้สอบต้องเข้าห้องสอบก่อน 20 นาที โดยต้องเตรียมบัตรเข้าห้องสอบและบัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุมาในวันที่สอบ และไม่สามารถแสดงบัตรนักศึกษาแทนบัตรประชาชนได้ ผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชนหรือมีบัตรแต่รูปที่ปรากฎบนบัตรประชาชนไม่ชัดเจนไม่สามารถเข้าสอบได้ สำหรับบัตรแสดงตนที่นำมาจะต้องมีภาพถ่ายที่ชัดเจนในกรณีบัตรหมดอายุผู้สมัครต้องกรอกใบรับรองตัวตนเพื่อสอบวัดระดับภาษาเกาหลีและให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสอบกำลังศึกษาอยู่รับรองล่วงหน้าเพื่อนำมายื่นในวันสอบผู้ที่กระทำการทุจริตจะถูกระงับการสอบและไม่ได้รับผลการสอบ นอกจากนี้มีข้อพึงปฏิบัติในการสอบ คือ ผู้สอบต้องใช้ปากกาที่ทางกรรมการคุมสอบเตรียมให้เท่านั้น โดยปากกาจะมี 2 ด้าน สำหรับระบายคำตอบ  1 ด้าน และสำหรับเขียนรายละเอียดอีก 1 ด้าน ซึ่งคณะกรรมการจะจัดเตรียมไว้ให้ในห้องสอบ ขณะสอบต้องปิดโทรศัพท์มือถือและฝากไว้ที่คณะกรรมการคุมสอบ จึงขอแนะนำให้ผู้สมัครสอบศึกษาคู่มือในการเข้าสอบอย่างละเอียด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามกรรมการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 - 885 – 746

ภาพ / ข้อมูล: หลักสูตรภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม>> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5240483 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558