มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

กพศ. จัดเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 ล่วงหน้า พร้อมเชิญชวน นศ. ภาคปกติ ใช้สิทธิ์พร้อมกัน 23 ก.พ. นี้

17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

กพศ. จัดเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 2560 ล่วงหน้า

พร้อมเชิญชวน นศ. ภาคปกติ ใช้สิทธิ์พร้อมกัน 23 ก.พ. นี้
นายสยาม กันหาลิลา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บุคลากร  กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยของกล่องบัตรเลือกตั้ง ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา  ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ล่วงหน้า จำนวน 32 คน

ในการนี้ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้กล่าวเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภาคปกติ ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560 (นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 5 ) ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้ง   ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีผู้สมัคร 3 หมายเลข ดังนี้

-          ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา หมายเลข 1 นายเกษเกล้า สิทธิวงค์ พรรคเวียงบัวร่วมใจ

-          ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา หมายเลข 2 นายธีระวัฒน์ กุลต๊ะ พรรคราชภัฏสามัคคี

-          ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา หมายเลข  3  นายณัฐกร ซังซื้อมูล พรรคลูกพิฆเนศพัฒนา

โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรประชาชน มาแสดงตนในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว


ภาพ - ข้อมูล นายวีรภัทร์ หาญสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผลิตสปอตแนะนำผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 : นายยุทธนา  กัมพลกูล นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 ชมวีดีโอนำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษาปีการศึุกษา2560คลิกที่นี่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5010552 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558