มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2560 - 2561

17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. เปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำปี 2560 - 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  ประจำปี 2560 - 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีประสบการณ์ตรงในการเผยแพร่และเป็นอาสาสมัครสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการให้เด็กและเยาวชนไทยในต่างประเทศได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ได้รับการปลูกฝังให้มีความสำนึกในความเป็นไทย อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต ทั้งนี้ทางวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA  รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกามีความประสงค์จะมอบทุนให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 3 คน เพื่อเดินทางไปเผยแพร่ภาษาไทยดนตรีและศิลปะการแสดงล้านนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 – เดือนมิถุนายน 2561)  โดยมีคุณสมบัติคือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เพศชาย หรือ หญิง มีความรู้ในด้านการสอนภาษาไทยและมีความสามารถในด้านการสอนดนตรีไทย หรือล้านนา มีความสามารถในด้านการสอนนาฏศิลป์ไทย หรือศิลปะการแสดงล้านนา (ด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสามด้าน) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีภาวะที่ต้องให้แพทย์ดูแลเป็นประจำและผู้ผ่านการคัดเลือกต้องทำประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุนับถือศาสนาพุทธมีความสามารถในการซ่อมเครื่องดนตรีได้ (สำหรับผู้มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้ มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทนในการทำงานเป็นหมู่คณะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี อารมณ์หนักแน่น มั่นคง สามารถเป็นผู้นำหรือผู้ตามได้ มีวุฒิภาวะสมวัย สามารถปรับตัวให้เผชิญกับปัญหาตามสภาพการณ์ที่พบระหว่างการปฏิบัติงานในต่างประเทศได้ สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยได้มีความสนใจและพร้อมในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างประเทศผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมุ่งหวังในการใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนา ปลูกฝังความเป็นไทยให้กับเด็กไทยในต่างแดน

สำหรับเงื่อนไขของทุนนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าอาหารและการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA นักศึกษาจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงประมาณ คนละ 100 – 200  ดอลล่าร์สหรัฐต่อเดือนนักศึกษาจะต้องชำระค่าดำเนินงานด้านวีซ่าด้วยตนเองนักศึกษาจะต้องพร้อมเดินทางเข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 1 ปี   ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 – เดือนมิถุนายน 2561 และต้องเดินทางกลับประเทศไทยทันทีหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

 

นักศึกษาที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม www.culture.cmru.ac.th   ยื่นหลักฐานการสมัครรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน  เอกสารแสดงผลการเรียน (Transcript) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางหมายเลขโทรศัพท์ 053-885-884 โดยมีกำหนดสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในวันที่  16 มีนาคม  2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสาย-ม่านพระอินทร์ ชั้น 2  อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่      

 

ภาพ - ข้อมูล: นายวีรพิชญ์  หิมารัตน์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> Click

 

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 

                  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5010552 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558