มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ขอเชิญร่วมสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทยเรื่อง “การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21”

17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ขอเชิญร่วมสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทยเรื่อง  

การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
นายปรัชยา  สมนา ประธานโครงการ สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทยเรื่อง การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21”  แจ้งว่า นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทยเรื่อง“การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำความรู้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยได้ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย THAI 4903 โดยมีอาจารย์กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ เป็นอาจารย์ประจำวิชาโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ยุพิน  อินทะยะ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นวิทยากร

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 – 16.00  น.  ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปรัชยา  สมนา หมายเลขโทรศัพท์ 061 – 268-4928

 

ภาพ-ที่มาข้อมูล: นางสาวฉอ้อน  บุญมา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

                     และนักศึกษาโครงการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5010552 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558