ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. ขอเชิญร่วมสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทยเรื่อง “การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21”

17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

มร.ชม. ขอเชิญร่วมสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทยเรื่อง  

การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21
นายปรัชยา  สมนา ประธานโครงการ สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทยเรื่อง การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21”  แจ้งว่า นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทยเรื่อง“การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำความรู้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยได้ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย THAI 4903 โดยมีอาจารย์กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ เป็นอาจารย์ประจำวิชาโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ยุพิน  อินทะยะ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นวิทยากร

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการสัมมนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12.00 – 16.00  น.  ณ ห้องเอื้องคำ ชั้น 3  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายปรัชยา  สมนา หมายเลขโทรศัพท์ 061 – 268-4928

 

ภาพ-ที่มาข้อมูล: นางสาวฉอ้อน  บุญมา นักศึกษาคณะครุศาสตร์ (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

                     และนักศึกษาโครงการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4734640 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558