มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๓ รายการ

6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๓ รายการ  เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
        ๑.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
        ๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
        ๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ         ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
        ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง        เป็นธรรมในการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ครั้งนี้
        ๕. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
        ๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
        ๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน    สามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

 

               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐                ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร ๕ ชั้น ๑     และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป           งานพัสดุ กองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๑


               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๑ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๓ ในวันและเวลาราชการ

 

                               ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5014908 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558