มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

10 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

 

๑.     วัสดุหมึกพิมพ์ รุ่น CB๔๓๕จำนวน  ๖๙  กล่อง (๑ ตลับ)

[เลขที่อ้างอิง ๖๐๐๑๑๕๐๐๐๐๐๖๗ เสนอราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]

๒.     วัสดุหมึกพิมพ์ รุ่น CE๒๘๕จำนวน  ๒๕๑  กล่อง (๑ ตลับ)

[เลขที่อ้างอิง ๖๐๐๑๑๕๐๐๐๐๐๖๘ เสนอราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]

๓.     วัสดุหมึกพิมพ์ รุ่น CF๒๘๐จำนวน  ๓๕  กล่อง (๑ ตลับ)

[เลขที่อ้างอิง ๖๐๐๑๑๕๐๐๐๐๐๖๙ เสนอราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]

๔.     วัสดุหมึกพิมพ์ รุ่น CF๒๘๓จำนวน  ๔๘  กล่อง (๑ ตลับ)

[เลขที่อ้างอิง ๖๐๐๑๑๕๐๐๐๐๐๗๑ เสนอราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]

๕.     วัสดุหมึกพิมพ์ รุ่น CF๓๕๐จำนวน  ๓๒  กล่อง (๑ ตลับ)

[เลขที่อ้างอิง ๖๐๐๑๑๕๐๐๐๐๐๗๓ เสนอราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]

๖.      วัสดุหมึกพิมพ์ รุ่น CF๓๕๑จำนวน  ๒๔  กล่อง (๑ ตลับ)

[เลขที่อ้างอิง ๖๐๐๑๑๕๐๐๐๐๐๗๕ เสนอราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]

๗.    วัสดุหมึกพิมพ์ รุ่น CF๓๕๒จำนวน  ๒๔  กล่อง (๑ ตลับ)

[เลขที่อ้างอิง ๖๐๐๑๑๕๐๐๐๐๐๗๘ เสนอราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]

๘.    วัสดุหมึกพิมพ์ รุ่น CF๓๕๓จำนวน  ๒๔  กล่อง (๑ ตลับ)

[เลขที่อ้างอิง ๖๐๐๑๑๕๐๐๐๐๐๘๐ เสนอราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]

๙.     วัสดุหมึกพิมพ์ รุ่น Q๒๖๑๒AC  จำนวน  ๖๘  กล่อง (๑ ตลับ)

[เลขที่อ้างอิง ๖๐๐๑๑๕๐๐๐๐๐๘๑ เสนอราคาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐

เวลาเสนอราคา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.]

 

                    ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cmru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๘๕๓๖๓ ในวันและเวลาราชการ

                    หากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารการซื้อดังกล่าว ยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ นำรายละเอียดของพัสดุ คำแนะนำพร้อมคำบรรยายประกอบ ซึ่งตรงตามประกาศดังกล่าวลงในระบบ ข้อมูลสินค้า (Electronic Catalog : e - Catalog) ของกรมบัญชีกลาง ก่อนวันเสนอราคาในการซื้อด้วย วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

 

                    ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472708 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558