มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. เยือน ม.ขอนแก่น – มรภ.อุดรธานี แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการศึกษาดูงานความเชื่อมโยงระบบการให้บริการนักศึกษา

24 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 มร.ชม. เยือน ม.ขอนแก่น – มรภ.อุดรธานี

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการศึกษาดูงานความเชื่อมโยงระบบการให้บริการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล และกองคลัง นำโดย นายสยาม กันหาลิลา รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางสุนี พนันตา  ผู้อำนวยการกองคลัง นางเสาร์คำ เมืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการศึกษาดูงานความเชื่อมโยงระบบการให้บริการนักศึกษา เพื่อนำมาพัฒนาระบบการให้บริการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะ สถาบัน ศูนย์ สำนัก เข้าร่วมโครงการ จำนวน 28 คน เมื่อวันที่ 19-22 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพ/ข้อมูล:     นางสาวรักษิณา วงค์ชัยขันธ์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                   นายธีระพงษ์  ใจคำมา สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

         นายขวัญชัย ไชยวุฒิ    วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

.................................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5257176 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558