มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ภาคพิเศษ มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดหนังสั้น "ปั๊ดโทะดอยสะเก็ด" เข้ารับรางวัลจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

19 ธันวาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 นิเทศศาสตร์ภาคพิเศษ มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

โครงการประกวดหนังสั้น  "ปั๊ดโทะดอยสะเก็ด" เข้ารับรางวัลจากหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล

         หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  ให้แก่ทีม ภาพยนตร์สั้น  "What the รัก" ผลงานนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ได้แก่ นายปริญญา  สุขพวง นายสงกรานต์  มหานิล นางสาวสุทธิกานต์  ชัยชนะ และนางสาวอังวรา  วงศ์ขันติ   พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ อาคารศรีศุภอักษร วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง 

โครงการประกวดหนังสั้นหัวข้อ "ปั๊ดโทะดอยสะเก็ด" จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลเชิงดอย ร่วมกับ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้ทักษะการถ่ายภาพยนตร์ในการผลิตผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และกระตุ้นให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงอัตลักษณ์และภาพลักษณ์อันดีงามของอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ให้คนทั่วไปได้รับชมผ่านสื่อภาพยนตร์ โดยมีอาจารย์มณีกาญจน์ ไชย์นนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและนายนิธวัติ ยี่บัว รุ่นพี่ภาควิชานิเทศศาสตร์         ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นที่ปรึกษาการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น           

ข่าวอาจารย์อุไร ไชยเสน อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

าพนายนันทวัฒน์ ขันปัญญา นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และ www.facebook.com/Doisaket.stories

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

รับชมผลงานภาพยนตร์สั้น >> Click


.................................................................................................................................................

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4903788 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558