ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

11 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดอบรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรม "วัฒนธรรมข้าว 4 ภาค"
11 มีนาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น   โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย 4 แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย 4 แห่ง
10 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณาจารย์ บุคลากร รั้วดำ - เหลือง ร่วมกิจกรรมกีฬา ในโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 2560
คณาจารย์ บุคลากร รั้วดำ - เหลือง ร่วมกิจกรรมกีฬา ในโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 2560                          เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในนามนักกีฬาจากแต่ละสี เข้าร...
กีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ วันที่ 9 มีนาคม 2560
กีฬาราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างสุขภาวะที่แข็งแรงสมบูรณ์                    เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 นักกีฬาจากคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ของแต่ละสี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในโครงการ “ราชภัฏเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพ” ประจำปี 2560ถ่ายภาพ : งานประชาสัมพันธ์ , คณะวิทยาการจัดการ , สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และ นักศึกษาภาควิชานิเ...
7 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ บริการวิชาการแก่ชุมชน เผยแพร่ความรู้ด้านใบลานและเอกสารโบราณล้านนา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ บริการวิชาการแก่ชุมชนเผยแพร่ความรู้ด้านใบลานและเอกสารโบราณล้านนา            เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายอนุชิต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษา นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายนฤเบศร์ ปูนพรม นางสาวกฤติมา จันทร์ละมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักศิลปะและวัฒ...
7 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จับมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดนิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนาในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ 16”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จับมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่จัดนิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนาในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ 16” ณ เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒ...
ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มร.ชม. จัดกิจกรรม Workshop M.I.D. (Man In Drum) Drum Workshop
                    ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Workshop M.I.D. (Man In Drum) Drum Workshop                    ผศ.รุทธ ประวัง คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Workshop M.I.D. (Man In Drum) Drum Workshop by Arin Parnphum & Amonsak Prabpaiณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 
28 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย มร.ชม. จัดโครงการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย เรื่อง “การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑”
                    นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย เรื่อง “การวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑” เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมเองคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 และสามารถนำความรู้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในกา...
28 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มรภ.เชียงใหม่ จัดการประชุมเตรียมการจัดและจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬาสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับเครือข่ายบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 กุม...
27 กุมภาพันธ์ 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ดาบไทย รั้วดำ – เหลือง โชว์ผลงาน “สุรนารีเกมส์” 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
ดาบไทย รั้วดำ – เหลือง โชว์ผลงาน “สุรนารีเกมส์” 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน      ----> เข้มข้นขึ้นทุกขณะ สำหรับช่วงกลางของการแข่งขันกีฬาปัญญาชน หนที่ 44 “สุรนารีเกมส์” เมื่อนักดาบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเภท ดาบสองมือ บุคคลชายและหญิง ต่างฝ่าฟันคู่แข่งสุดแกร่ง ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยกันทั้งคู่ โดยในรอบชิงชนะเลิศ บุคคลชาย นายโกวิท สุทธกุล สามารถเอาชนะ นายสุขสวัสดิ์ แย้มศรี จากสถาบันการพลศึกษา 3 : 1 คะแนน คว้าเหรียญทอง เหรียญที่ 3 ให้ทัพนั...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4671517 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558