มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 60 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4 สิงหาคม 2558 โดย สุธีย์ สุกะโต
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาดาดฟ้า อาคารการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
กำหนดรับซอง สอบราคา และยื่นซอง ในวันที่ 4-14 สิงหาคม 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักอธิการบดี อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในราคาชุดละ 100 บาท
4 สิงหาคม 2558 โดย สุธีย์ สุกะโต
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมโรงยิมเนเซียมและถนนหลังสนามกีฬา ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมถนนโรงยิมเนเซียมและถนนหลังสนามกีฬา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดซื้อเอกสาร ในราคาชุดละ 500 บาท  ตั้งแต่วันที่  4-13  สิงหาคม 2558ดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 - 10.30 น. เสนอราคาวันที่  1 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา  11.00 น. เป็นต้นไป
19 กรกฏาคม 2558 โดย สุธีย์ สุกะโต
สอบราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2
สอบราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ  วิทยาลัยแม่ฮ๋องสอน ครั้งที่ 2กำหนดรับและยื่นเอกสารสอบราคาตั้งแต่วันที่ 16-28 กรกฎาคม 2558 กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างวันที่  24 กรกฎาคม 2558กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่  29 กรกฎาคม 2558
17 กรกฏาคม 2558 โดย สุธีย์ สุกะโต
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมถนนโรงยิมเนเซียมและถนนหลังสนามกีฬา ครั้งที่ 2
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเชื่อมถนนโรงยิมเนเซียมและถนนหลังสนามกีฬา ครั้งที่ 2 (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 17-23 กรกฎาคม 2558)ได้ที่  งานพัสดุ   กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1  อาคาร 5    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202  ถนนช้างเผือก  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300       โทรศัพท์/โทรสาร 
17 กรกฏาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาจ้างจัดทำปกปริญญาบัตร  จำนวน 21,540  ปก  เพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557   แบบมีเงื่อนไข
สอบราคาจ้างจัดทำปกปริญญาบัตร  จำนวน 21,540  ปก  เพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557   แบบมีเงื่อนไข  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มีความประสงค์จะจ้างจัดทำปกปริญญาบัตร จำนวน 21,540  ปก   เพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยา...
17 กรกฏาคม 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะจัดจ้างทำคู่มือนักศึกษา  ประจำปี ๒๕๕๘  จำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม  เพื่อใช้สำหรับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีสอบราคา        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้        ๑
16 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๒๓๖.๖๒ บาท (สองแสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้    ๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว    ๒. ผู้เสนอราคาและหรือผู้ที่จะเข้า...
16 กรกฏาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สอบราคาเช่าใช้ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมสำเร็จรูป (ซอฟต์แวร์) เป็นระยะเวลา 1 ปี
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดเช่าใช้ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมสำเร็จรูประยะเวลา 1 ปี เพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยวิธีสอบราคาผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่าไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
8 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดดังนี้๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑.๑ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุป...
8 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สำหรับงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558
สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการผลงาานวิจัย สำหรับงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างจัดนิทรรศการผลงานวิจัยสำหรับนักวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ "Thailand Research Expo ๒๐๑๕" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกรอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5480705 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558