มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 58 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดซื้อเอกสารในราคาชุดละ 95,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2558
                    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เร่อื ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดาเนินการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 6 หลัง ดังนี้1. อาคารปฏิบั...
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้าและรางระบายน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 17-29 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดาเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้าและรางระบายนา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยทาการก่อสร้างถนน ทางเท้าและท่อระบายนา ดังนี1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 25 ซม. ขนาดความกว้างของผิวจราจร6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 631 เมตร ตามแบบรูปรายการ2. ก่อสร้างทางเท้า พื นที่ไม่น้อยกว่า 2,552 ตร.ม. และท่อระบายนา ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตาบลปางหมู อาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง...
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์หญิง อาคาร 1 ชั้น 1 และห้องน้ำหญิง อาคาร 4 ชั้น 1
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้าอาจารย์หญิง อาคาร 1 ชั น 1 และห้องน้าหญิง อาคาร 4 ชั น 1ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงห้องน้้าอาจารย์หญิง อาคาร 1 ชั้น 1 และห้องน้้าหญิง อาคาร 4 ชั้น 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้าบลช้างเผือก อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 299,269.45 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที...
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว รอบบริเวณอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย (พื้นที่บ้านชายทุ่ง) แบบมีเงื่อนไข ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 57/2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง มีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย นั้น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 15 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สาหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 60/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จานวน 3 ราย นั้น

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342526 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558