มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 56 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
 ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. และกำหนดเปิดซองพิจารณาเอกสารการสัมครในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. โดยมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 2 ราย แต่เสนอรายละเอียด และ เงื่อนไข การประกันอุบัติเหตุไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกการประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกัน...
สอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (ระบบกันซึม) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงหอประชุมทีปังกร รัศมีโชติ (ระบบกันซึม) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ดังกล่าว2. ผู้เสนอราคาและหรือผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ3. ผู้เสน...
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดซื้อเอกสารในราคาชุดละ 95,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2558
                    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เร่อื ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดาเนินการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 6 หลัง ดังนี้1. อาคารปฏิบั...
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้าและรางระบายน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 17-29 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดาเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้าและรางระบายนา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยทาการก่อสร้างถนน ทางเท้าและท่อระบายนา ดังนี1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 25 ซม. ขนาดความกว้างของผิวจราจร6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 631 เมตร ตามแบบรูปรายการ2. ก่อสร้างทางเท้า พื นที่ไม่น้อยกว่า 2,552 ตร.ม. และท่อระบายนา ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตาบลปางหมู อาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง...
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาจารย์หญิง อาคาร 1 ชั้น 1 และห้องน้ำหญิง อาคาร 4 ชั้น 1
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้าอาจารย์หญิง อาคาร 1 ชั น 1 และห้องน้าหญิง อาคาร 4 ชั น 1ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงห้องน้้าอาจารย์หญิง อาคาร 1 ชั้น 1 และห้องน้้าหญิง อาคาร 4 ชั้น 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้าบลช้างเผือก อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 299,269.45 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทสี่สิบห้าสตางค์)ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที...
ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วรอบบริเวณอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว รอบบริเวณอาคารที่พักอาศัยข้าราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย (พื้นที่บ้านชายทุ่ง) แบบมีเงื่อนไข ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 57/2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง มีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน 3 ราย นั้น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน 15 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สาหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 60/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จานวน 3 ราย นั้น

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5241250 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558