มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 5 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

27 ตุลาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน ๒ ชุด เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จำนวน ๒ ห้อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
27 ตุลาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
27 ตุลาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา Self Access จำนวน ๙๕ ชุด เพื่อใช้สำหรับสำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางด้านภาษา Self Access จำนวน ๙๕ ชุด เพื่อใช้ำสำหรับสำนักดิจิตองเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
27 ตุลาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๕๑ ชุด เพื่อใช้สำหรับสำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๕๑ ชุด เพื่อใช้สำหรับสำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
27 ตุลาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการและห้องเรียน เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการและห้องเรียน เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ตุลาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๙ รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 รายการ พร้อมติดตั้ง ...
25 ตุลาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบมัลติมีเดียห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๖ ชุด เพื่อใช้สำหรับอาคาร ๙๐ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดระบบมัลติมีเดียห้องเรียน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๖ ชุด เพื่อใช้สำหรับอาคาร ๙๐ ปีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้                ๑. จอรับภาพชนิดมือดึงติดผนัง ขนาด ๑๒๐ นิ้ว                                    ...
24 ตุลาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อน และ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อน และ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคางบประมาณ 8,550,000   บาท  ราคากลาง 8,548,025.63  บาทผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ห...
24 ตุลาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อระบบผลิตพร้อมส่งจ่ายน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ พื้นที่ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคางบประมาณ   10,750,000 บาท  ราคากลาง 10,749,862 บาทผู้สนใจสามารถเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือวิจารณ์ ร่างขอบเขตงาน
19 ตุลาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๕๑ ชุด เพื่อใช้สำหรับสำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๕๑ ชุด เพื่อใช้สำหรับสำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4853798 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558