มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 40 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

25 สิงหาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 แบบมีเงื่อนไข  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่   ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙   เป็นระยะเวลา ๑๒  เดือน  ระหว่างวันที่
25 สิงหาคม 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัด จำนวน ๓ รายการ
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะจ้างเหมาติดตั้งเหล็กดัด จำนวน ๓ รายการ  โดยติดตั้ง ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก  โดยวิธีสอบราคา ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้๑.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบรา...
24 สิงหาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
การประมูลถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี2558
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะจัดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรและการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ในว้นที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้ 1. ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้1.1 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล1.2 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุซื่อไวในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว1.3 ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอ...
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จ้างออกแบบงานถนน ที่จอดรถ ทางเดินเชื่อม ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ โดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์แม่ริม โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจ้างออกแบบงานถนน ที่จอดรถ ทางเดินเชื่อม ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ โดยรอบกลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพัก โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด วงเงินงบประมาณ ๙๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าสิบสองล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
19 สิงหาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 ห้อง พร้อมติดตั้งเพื่อใช้สำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่   19  สิงหาคม  2558   ถึง  วันที่  31  สิงหาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น.  ณ  งานพัสดุ กองคลัง  อาคาร 5  ชั้น 1 และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 1  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  งานพัสดุ กองคลัง  อาคาร 5  ชั้น  1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 สิงหาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา --------------------------------------ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2 เลขที่ 69/2558 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ซึ่งมีผู้ได้รับคัด...
18 สิงหาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สอบราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน ๓๖ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน แบบมีเงื่อนไข
เรื่อง สอบราคาเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน ๓๖ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน แบบมีเงื่อนไขด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน ๓๖ เครื่อง เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน เพื่อใช้ติดต่อราชการ โดยวิธีสอบราคา ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาเช่า ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ไ...
18 สิงหาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนสาขาวิชาดนตรีและศิปะการแสดง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา        ตามประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนสาขาวิชาดนตรีและศิปะการแสดง ตามประกาศสอบราคาเลขที่ 70/2558 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้ รายการที่พิจารณา
17 สิงหาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างลานพระพิฆเนศวร (ครั้งที่ 2)
                                                                                                                                ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
17 สิงหาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างลานจอดรถรถจักรยานยนต์ ศูนย์แม่สา
                                                                                                                                ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4848093 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558