มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 35 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

7 มีนาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๒ รายการ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๒ รายการ สำหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
5 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนองานจ้างออกแบบกลุ่มอาคารสนามกีฬา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนองานจ้างออกแบบกลุ่มอาคารสนามกีฬา (กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ) โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด
29 มกราคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี (Gas Chromatography) จำนวน 1 เครือง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 4) โดยวิธีพิเศษ
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี (Gas Chromatography) จำนวน 1 เครือง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 4) โดยวิธีพิเศษ
19 มกราคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาจ้างทำสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้สำหรับสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
19 มกราคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาจ้างทำเข็ม เครื่องหมายนักศึกษา จำนวน ๖ รายการ
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำเข็ม เครื่องหมายนักศึกษา จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้สำหรับสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้    ...
19 มกราคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แก๊สโครมาโทรกราฟี (Gas Chromatography) จำนวน 1 เครื่อง  พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์แก๊สโครมาโทรกราฟี  (Gas Chromatography)  จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ตามประกาศประกวดราคาเลขที่  9/2559  ลงวันที่  25 ธันวาคม 2558   กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กท...
15 มกราคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์  (Inductively coupled plasma optical emission spectrometer , ICP-OES)  จำนวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒)   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์  (Inductively coupled plasma optical emission spectrometer , ICP-OES)  จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)   เลขที่ ๗/๒๕๕๙  ลงวั...
7 มกราคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi จำนวน ๑ คัน
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ยี่ห้อ Mitsubishi จำนวน ๑ คัน สำหรับงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
6 มกราคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอำนวยการและบริหารกลางของมหาวิทยาลัย  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอำนวยการและบริหารกลางของมหาวิทยาลัย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4904282 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558