มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 35 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

28 ตุลาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนสำหรับกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ จำนวน ๖๙ ห้อง พร้อมติดตั้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนสำหรับกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ จำนวน ๖๙ ห้อง พร้อมติดตั้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่เริ่มต้นวิจารณ์ 28 ตุลาคม 2559  วันที่สิ้นสุดวันวิจารณ์ 2 พฤศจิกายน 2559
28 ตุลาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ จำนวน ๙ ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ จำนวน ๙ ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่เริ่มต้นวิจารณ์ 28 ตุลาคม 2559  วันที่สิ้นสุดวันวิจารณ์ 2 พฤศจิกายน 2559สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์ ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งถึง งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โทรศัพท์/โทรสาร 053-885364e-mail : tender@cmru.ac.th
28 ตุลาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบมัลติมีเดียสำหรับอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบมัลติมีเดีย สำหรับอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
28 ตุลาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยาย จำนวน 4,430 ตัว เพื่อใช้สำหรับอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกวดราคาซื้อเก้าอี้บรรยาย จำนวน 4,430 ตัว เพื่อใช้สำหรับอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)   วันที่วิจารณ์  28 ตุลาคม 2559  ถึงวันที่สิ้นสุดวันวิจารณ์  2 พฤศจิกายน 2559โดยสามารถเสนอแนะ  วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งมายัง งานพัสดุ กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โทรศัพท์/โทรสาร.  053-885364  e-mail : tender@cmru.ac.th
20 ตุลาคม 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบมัลติมีเดียสำหรับอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมติดตั้ง   (รอบที่ 2)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบมัลติมีเดียสำหรับอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมติดตั้ง   (รอบที่ 2)วันที่เริ่มวิจารณ์  20 ตุลาคม  2559  วันที่สิ้นสุดวิจารณ์  26 ตุลาคม 2559โดยให้สาธารณะชนวิจารณ์ และเสนอความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยทำเป็นหนังสือส่งถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่Tel./Fax.  053-885364e-mail. tender@cmru.ac.th
18 ตุลาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งประตู หน้าต่าง เหล็กดัดและมุ้งลวด  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อาคารปฐมวัย)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างติดตั้งประตู หน้าต่าง เหล็กดัดและมุ้งลวด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (อาคารปฐมวัย)
13 ตุลาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
10 ตุลาคม 2559 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ร่างขอบเขตงาน (Tor) ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบมัลติมีเดียสำหรับอาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่
ร่างขอบเขตงาน (TOR)  ประกาาศประกวดราคาครุภัณฑ์และหรือวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ระบบมัลติมีเดียสำหรับอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่  พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ตุลาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน รายการเครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน รายการเครื่องเล่นสนาม สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย               ๑.  เครื่องเล่นสนามขนาดใหญ่ แบบที่ ๑  ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ x ๗.๐ x ...
10 ตุลาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้สำหรับอาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามรายการ ดังนี้                ๑. ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน  จำนวน ๕ รายการ  ประกอบด้วย

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104539 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558