มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 34 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

21 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๗๖ รายการ (ครั้งที่ ๒)
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๗๖ รายการ (ครั้งที่ ๒) ซึ่งกำหนดราคาเริ่มต้นในการประมูลขายทอดตลาดฯ ครั้งนี้ เริ่มต้นที่วงเงิน ๑๕,๖๕๕ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
18 กุมภาพันธ์ 2560 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๗๖ รายการ
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๗๖ รายการ ตามประกาศขายทอดตลาดเลขที่ ๐๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ กำหนดประมูลขายทอดตลาด (ด้วยวาจา) วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น ปรากฏว่ามีผู้มายื่นความจำนงเข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียว จึงไม่สามารถดำเนินการประมูลได้ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาล...
15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้บรรยาย จำนวน ๔,๔๓๐ ตัว  เพื่อใช้สำหรับอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้บรรยาย  จำนวน 4,430 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยประกาศให้วิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคา  ระหว่างวันที่ 15 - 20 กุมภาพันธ์ 2560โดยผู้สนใจสา...
เรื่อง เปลี่ยนแปลงและสถานที่เปิดซองใบเสนอราคาร้านถ่ายเอกสาร
8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด จำนวน ๑๑๒ จุด พร้อมติดตั้ง
               ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด        จำนวน ๑๑๒ จุด พร้อมติดตั้ง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๓ ราย นั้น
8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยให้นักศึกษาทำประกันด้วยความสมัครใจประเภทไม่บังคับ ตามรายละเอียดดังนี้                     ๑.  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี...
8 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นภัสวันต์ รัตตประดิษฐ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณอ่างเวียงบัว ศูนย์แม่ริม
                                                                                            ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณอ่างเวียงบัว ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) --------------------------------------
6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๓ รายการ
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๓ รายการ  เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
6 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจ้างจัดทำสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ
                             ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดทำสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ 
3 กุมภาพันธ์ 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ยกเลิกประกาศซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ  โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476705 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558