มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 34 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge) จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated Centrifuge) จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ------------------------------------
7 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงชนิดแบบ Double Beam UV/Visble Spectrophotometer จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงชนิดแบบ Double Beam UV/Visble Spectrophotometer จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
7 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่
4 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนสำหรับกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ จำนวน ๖๙ ห้อง พร้อมติดตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบมัลติมีเดียในห้องเรียนสำหรับกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ จำนวน ๖๙ ห้อง พร้อมติดตั้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) --------------...
4 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ จำนวน ๙ ห้อง พร้อมติดตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง     ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สำหรับกลุ่มอาคารเรียนรวมครุศาสตร์ จำนวน ๙ ห้อง พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) -------------------------------
3 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน  LED TUBE จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE  จำนวน ๒ รายการ  พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) วันที่วิจารณ์  3 พฤศจิกายน 2559  ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559โดยสามารถวิจารณ์ เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ส่งถืง งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธฺิการบดีโทร./แฟกซ์  053-885364e-mail :  tender@cmru.ac.th
3 พฤศจิกายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์ และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารอเนกประสงค์ และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ตุลาคม 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ----------------------------                       ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อ...
28 ตุลาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๗ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  แบบชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๗ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับอาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่       &...
28 ตุลาคม 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนปฐมวัย จำนวน ๑ รายการ พร้อมติดตั้ง
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนปฐมวัย จำนวน ๑ รายการ พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับอาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกอบด้วย           ๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ                                           จำนว...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104539 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558