ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 30 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 กรกฏาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาจ้างจัดทำปกปริญญาบัตร  จำนวน 21,540  ปก  เพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557   แบบมีเงื่อนไข
สอบราคาจ้างจัดทำปกปริญญาบัตร  จำนวน 21,540  ปก  เพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ  ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557   แบบมีเงื่อนไข  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มีความประสงค์จะจ้างจัดทำปกปริญญาบัตร จำนวน 21,540  ปก   เพื่อใช้สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยา...
17 กรกฏาคม 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะจัดจ้างทำคู่มือนักศึกษา  ประจำปี ๒๕๕๘  จำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม  เพื่อใช้สำหรับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยวิธีสอบราคา        ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้        ๑
16 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการและห้องเรียนสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๒๓๖.๖๒ บาท (สองแสนสองหมื่นสองร้อยสามสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้    ๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว    ๒. ผู้เสนอราคาและหรือผู้ที่จะเข้า...
16 กรกฏาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สอบราคาเช่าใช้ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมสำเร็จรูป (ซอฟต์แวร์) เป็นระยะเวลา 1 ปี
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดเช่าใช้ลิขสิทธิ์ของโปรแกรมสำเร็จรูประยะเวลา 1 ปี เพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยวิธีสอบราคาผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่าไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
8 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒)ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ตามรายละเอียดดังนี้๑. ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑.๑ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนโดยมีวัตถุป...
8 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการผลงานวิจัย สำหรับงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558
สอบราคาจ้างจัดนิทรรศการผลงาานวิจัย สำหรับงานวิจัยแห่งชาติ 2558 ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจ้างจัดนิทรรศการผลงานวิจัยสำหรับนักวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๘ "Thailand Research Expo ๒๐๑๕" ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกรอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้...
3 กรกฏาคม 2558 โดย พรรณนิภา ดวงใย
ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558
 ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. และกำหนดเปิดซองพิจารณาเอกสารการสัมครในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. โดยมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 2 ราย แต่เสนอรายละเอียด และ เงื่อนไข การประกันอุบัติเหตุไม่เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกการประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกัน...
สอบราคาจ้างปรับปรุงหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (ระบบกันซึม) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงหอประชุมทีปังกร รัศมีโชติ (ระบบกันซึม) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ดังกล่าว2. ผู้เสนอราคาและหรือผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ3. ผู้เสน...
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดซื้อเอกสารในราคาชุดละ 95,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2558
                    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เร่อื ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                    ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดาเนินการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จานวน 6 หลัง ดังนี้1. อาคารปฏิบั...
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้าและรางระบายน้ำ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 500 บาท ตั้งแต่วันที่ 17-29 มิถุนายน 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดาเนินการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้าและรางระบายนา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยทาการก่อสร้างถนน ทางเท้าและท่อระบายนา ดังนี1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 25 ซม. ขนาดความกว้างของผิวจราจร6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 631 เมตร ตามแบบรูปรายการ2. ก่อสร้างทางเท้า พื นที่ไม่น้อยกว่า 2,552 ตร.ม. และท่อระบายนา ตามแบบรูปรายการก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ฮ่องสอน ตาบลปางหมู อาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4158423 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558