ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 29 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

3 กันยายน 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
[ประกวดราคา] การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่2)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเซียงใหม่ เรื่องการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2558 (ครั้งที่2)ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะจัดให้มีการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรและการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงกําหนด การถ่ายภาพหมู่บัณฑิตใบมหาวิทยาลัยราซภัฎเชียงใหม่ ดังนี้1. ผู้มีสิทธึ๋เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้    1.1 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล    1.2 ต้องไ...
2 กันยายน 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์  พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (แบบมีเงื่อนไข)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์  พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร โดยวิธีประ...
31 สิงหาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 31สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 3 กันยายน 2558)
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ ก่อสร้าง ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์              ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  29,093,000 ...
31 สิงหาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง สถานที่ทำงานขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ณ อาคาร ๒๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง สถานที่ทำงานขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ณ อาคาร ๒๕ -----------------------------                         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบ...
28 สิงหาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 ระบบ  พร้อมติดตั้ง   เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์  จำนวน 1 ระบบ  พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร  โดยวิธีสอบราคา            กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่   28   สิงหาคม  2558   ถึง  วันที่  8  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  
28 สิงหาคม 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาจ้างจัดทำรูปเล่มรายงานวิจัยสถาบัน จำนวน ๖ รายการ
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะจัดจ้างทำรูปเล่มรายงานวิจัยสถาบัน  จำนวน ๖ รายการ  เพื่อใช้สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยวิธีสอบราคา   ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจ้าง๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
27 สิงหาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  แบบมีเงื่อนไข
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มีความประสงค์จะจัดเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   แบบมีเงื่อนไข  โดยวิธีสอบราคา  เพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  โดยใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร  ระหว่างวันที่  1 พฤศจิกายน  2558   ถึง  วันที่  30 กันยายน  2559   
27 สิงหาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาจ้างจัดทำป้ายบอกสถานที่และแผนผัง ภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แบบ 2 ภาษา  พร้อมติดตั้ง
                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะจ้างจัดทำป้ายบอกสถานที่และแผนผังภายในคณะเทคโนโลยีการเกษตร  แบบ 2 ภาษา  พร้อมติดตั้ง   โดยวิธีสอบราคา               กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่   27   สิงหาคม  2558   ถึง  วันที่  7  กันยายน  2558  ตั้งแต่เวลา  
26 สิงหาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 1 กลุ่มอาคาร (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 26-31 สิงหาคม 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ จำนวน 5 หลัง ดังนี้1. อาคารบริหารกลางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 หลัง ขนาด 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8,329 ตร.ม.2. อาคารเรียนรวม A จำนวน 1 หลัง ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 3,624 ตร.ม.3. อาคารเรียนรวม B และหอประชุม จำ...
26 สิงหาคม 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาสำนักงานวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาสำนักงานวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ศูนย์...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4304421 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558