ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 48 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. สืบสานประเพณียี่เป็งพร้อมส่งเสริมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมเทศกาลลอยกระทง
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเสนอแนะวิธีลอยกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดปัญหาขยะ ผ่านรายการโทรทัศน์
16 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มร.ชม. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชมรม To be No.1 มร.ชร.
            เมื่อวันที 16 พฤศจิกายน 2558 ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชมรม To be No.1 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ห้องประชุมเอื้องสำเถางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการจัดดำเนินงานกิจกรรมชมรม To be No.
16 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะทีมงานอาจารย์นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมสัมมนา
            เมื่อวันที 16 พฤศจิกายน 2558 คณะทีมงานอาจารย์นักวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมสัมมนา "ทิศทางของสำนักงานบัญชีและโอกาสของวิชาชีพบัญชีเมื่อเปิด AEC" ณ ห้องเชียงดาว ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการบัญชีของจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่คณะวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการสำนักงานบัญช...
15 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
แจ้งกำหนดการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ประจำปี  2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง  กำหนดการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ประจำปี  2559โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา  29 (3) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ได้บัญญัติให้ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการศึกษา โดยกำหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 73 (พ.ศ.2537)  ซึ่งกำหนดคุณสมบัติบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผัน การตรวจเลือก  ตามมาตรา 29 (3)  ในส่วนของนักศึ...
14 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดงานนิทรรศการ “นพบุรีศรีนครพิงค์” ครั้งที่ 2
                เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.เกตุมณี มากมี คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “นพบุรีศรีนครพิงค์” ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม สาขาศิลปศึกษา ชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในรายวิชาออกแบบนิทรรศการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา...
13 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสี “พวงครามเกมส์ ครั้งที่ 15” ประจำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาสี “พวงครามเกมส์ ครั้งที่ 15” ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในการแข่งขันกีฬาสีพวงครามเกมส์ ครั้งที่ 15 ได้จัดให้มีการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียน การวิ่งคบเพลิง การกล่าวคำปฏิญาณตน การแสดงเต้นประกอบเพลงของนักเรียนอนุบาล แข่งขันกองเชียร์ วิ่...
12 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ และวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558
        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ...
11 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เชิญร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558
ในวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00 - 15.00 น. สำนักทะเบียนและประมวลผล ร่วมกับ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20 ประจำปี 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมแนะแนวทางในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว    ...
11 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เตือนคนรักสัตว์ ระวังภัยโรคติดต่อจากสัตว์เลี้ยง จับมือแมคคอร์มิคแนะวิธีป้องกัน
นายแพทย์พฤฒิพงศ์  ปวราจารย์ แพทย์โรงพยาบาลแมคคอร์มิคเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ ติดลมบน ปี 3 ตอน สัตว์เลี้ยงแสนรัก กับอันตรายที่ไม่คาดคิด รายการโทรทัศน์ซึ่งผลิตโดยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อให้ความรู้ในการ...
21 ตุลาคม 2558 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ขอเชิญดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น FM 88.5 บน Android เพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงงานรับปริญญา '58
ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ระหว่างวันที่ 19 - 22 ตุลาคม 2558 ผ่าน Application ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บนสมาร์ทโฟนผ่านระบบ Androidภาพจาก AppIndyStore สามารถดาวน์โหลดได้จาก  http://apkindy.com/apkindy/cart/get_detail/1045 หรือไฟล์แนบด้านล่าง

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4667524 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558