มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 48 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

24 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ ร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา 29 ก.พ. 2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ ร่วมใช้สิทธิในการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณ จตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
นักเรียนสาธิต มร.ชม. คว้าชัยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบรรยายธรรมะ
นักเรียนสาธิต มร.ชม. คว้าชัยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันบรรยายธรรมะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยา...
21 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
เยาวชนคนเก่ง รร.สาธิต มร.ชม. คว้าชัยชนะการแข่งขันหมากรุกสากลระดับนานาชาติฯ
เยาวชนคนเก่ง รร.สาธิต มร.ชม. คว้าชัยชนะการแข่งขันหมากรุกสากลระดับนานาชาติฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์...
19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม.รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2559 - 2560
มร.ชม.รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2559 - 2560วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2559-2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้มีประสบการณ์ตรงในการเผยแพร่และเป็นอาสาสมัครสอนศิลปะและวัฒนธรรมไทยในต...
19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา
   คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา นายนรศมล ทุนรัตนบรรลือ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ภาคพิเศษ เปิดเผยว่าคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูปเนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อร่วมสืบสานป...
13 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาพไฮไลท์ ประจำวันที่ 12 ก.พ. 59 กีฬาพิงคนครเกมส์
ภาพไฮไลท์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดย งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์...
13 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. เชิญชวนประชาคมชาวราชภัฏร่วมพิธีถวายราชสดุดีฯ 14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ”
มร.ชม. เชิญชวนประชาคมชาวราชภัฏร่วมพิธีถวายราชสดุดีฯ14 กุมภาพันธ์ “วันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ”มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกภาคส่วน ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันราชภัฏ
12 กุมภาพันธ์ 2559 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
         ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป และระดับปริญญาตรี 5 ป ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2559 เรียบรอยแลว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก (เพิ่มเติม) จําแนกตามสาขาวิชา  กรุณาดาวน์โหลดจากไฟล์แนบท้ายประกาศ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5104534 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558