ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 42 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คหกรรมศาสตร์ ชวนบุคลากร อบรมทำอาหารประจำชาติอาเซียน
                ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมอาหารประจำชาติอาเซียน เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ การเรียนก...
14 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ชวนร่วมชมคอนเสิร์ตวงซิมโฟนิคผสมเครื่องดนตรีไทย ในงานตลาดนัดวิชาการ
                คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราชภัฏเชียงใหม่ ฉลอง 90 ปี พร้อมคอนเสิร์ตวงซิมโฟนิคผสมเครื่องดนตรีไทย บรรเลงเพลงล้านนาพร้อมนาฏยลีลา พร้อมศิลปินรับเชิญ ร่วมบรรเลงโดยมหาว...
12 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักศิลปวัฒนธรรม มร.ชม. เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา และพิธีหล่อเทียนพรรษา  2558
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา และพิธีหล่อเทียนพรรษา 2558            ผศ.สุชานาฎ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดจัดพิธีมอบรางวัล “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” และ พิธีหล่อเทียนหลอมใจเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้ได...
12 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2558  (มีคลิป)
ทันข่าวราชภัฏเชียงใหม่ สัปดาห์ที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2558   หัวข้อข่าว     - มร.ชม. จัดโครงการปลูกต้นไม้ ล้านกล้ามหามงคลฯ     - นายกสภามหาวิทยาลัยฯ พบผู้นำนักศึกษา     - มร.ชม. จัดโครงการอบรมผู้บริหารสนับสนุนวิชาการ     - มร.ชม. จัดพิธีปฐม...
7 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. เตรียมคิ๊กอ๊อฟ ปลูกต้นไม้โครงการล้านกล้ามหามงคล 8 กรกฎาคม นี้ บนพื้นที่ศูนย์แม่ริม
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 3 และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ จัดโครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคล เฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดจนเป็นการปลูกป่าในใจคน ให้มีจิตสำนึกหวงแหนทรัยากรธรรมชาติแห่งใหม่ในอนาคตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้กำหนดให้วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เป็นการปลูกต้นไม้แรกในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่...
5 กรกฏาคม 2558 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ชม. แจ้งกำหนดการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นศ.ใหม่ 2558
ผศ.รุทธ  ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งกำหนดการค่ายคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 18.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตนการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เกิดความรักสามัคคีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง พร้อมการปรับตัวร...
5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ศูนย์ภาษา มร.ชม. แจ้งนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ตรวจสอบหมู่เรียนการอบรมภาษาอังกฤษ ออนไลน์
          ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ์ นาคนิษฐา ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เข้าตรวจสอบหมู่เรียน (Section) การอบรมภาษาอังกฤษ ทาง http://www.lc.cmru.ac.th โดยเมื่อได้ตรวจสอบหมู่เรียนแล้ว ให้นักศึกษา Download ตารางเรียนภาษาอังกฤษ , ตารางอบรมโปรแกรม Tell Me More เ...
5 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ร่วมโหวตส่งแรงใจ เชียร์น้องแก้ม นศ.พัฒนาชุมชน มร.ชม. ลุ้นคว้ามงกุฏ MTW
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมโหวตให้น้องแก้ม นางสาวดารารัตน์ ศรีเบญจรัตน์ นักศึกษาภาควิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลข 16 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย การประกวดประกวด “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2015” โดยสาม...
4 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. จัดค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ คุณธรรม จริยธรรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่          ิรศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาและคุณธรรม ด้วยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าชั้นปีที่ ๑ พร้อมสอดแทรกกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ให้นักศึกษามีความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่ความรู้ ความสามารถ มีจิตสาธารณะ นำไป...
3 กรกฏาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
คณะวิทย์ฯ ชวนคณาจารย์ บุคลากรร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรในการป้องกันโรค Office Syndrome
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ในการป้องกันโรค Office Syndrome วันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 5660

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4050122 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558