มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ยื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2560

 

เริ่ม 1 มิถุนายน 2560 09:00 น. ถึง 2 กรกฏาคม 2560 16:00 น.

นักศึกษายื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 22 พ.ค. 2560

การขอลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน

          1. นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษได้เฉพาะภาคฤดูร้อนเท่านั้น ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกินการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
               -  ภาคปกติ  ลงได้ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน   22  หน่วยกิต
               -  ภาคพิเศษ ลงได้ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต  แต่ไม่เกิน   15  หน่วยกิต
               -  ภาคฤดูร้อน  ลงได้ไม่เกิน 9  หน่วยกิต
          การลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดไว้นี้สามารถทำได้เฉพาะในภาคเรียนสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษาและสามารถเรียนเกินได้เพียง 1 รายวิชา เท่านั้น หากนอกเหนือจากที่กำหนดนี้ จะอยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะพิจารณาเป็นรายกรณี
          2. การลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา และจากคณะที่นักศึกษาสังกัด
          3. ยื่นคำร้อง สทป.3  ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา คณะ  ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล   ไม่มีค่าธรรมเนียม

ขั้นตอนการดำเนินการ
          1) นักศึกษาเข้าไปขอเรียนร่วมหรือเรียนเกินในรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนที่ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://www.academic.cmru.ac.th/information/_site/index.php ก่อนการขอเรียนร่วมและเรียนเกิน นักศึกษาจะต้องตรวจสอบวันเวลาเรียน-สอบในระบบลงทะเบียนว่าตรงกัน หรือซ้ำซ้อนกันหรือไม่ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานดังนี้
              1.1 เอกสารการลงทะเบียนที่สามารถลงทะเบียนได้ของภาคการศึกษาปัจจุบัน
              1.2 เอกสารใบรายงานผลการเรียนตลอดหลักสูตร
          2) นักศึกษาเข้าไปใน ระบบสารสนเทศนักศึกษา ให้ค้นหารหัสวิชา Section ภาคเรียน แล้วกด "Submit" แล้วกด เพิ่ม แล้วพิมพ์แบบฟอร์มคำร้องขอเรียนร่วมและเรียนเกิน
          3) นักศึกษานำคำร้องขอลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกินไปขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าสาขาวิชา และคณะ
          4) นักศึกษานำคำร้องมายื่นที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ตามระยะเวลาที่กำหนด  ในปฏิทินวิชาการ
          5) เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักทะเบียนและประมวลผลให้นักศึกษาตรวจสอบรายวิชานั้นด้วยตนเองในระบบลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินวิชาการ

ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5472714 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558