ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

ปรัชญา

       การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

       เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการผลิตครู พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ ภายในปี 2561

พันธกิจ

      เพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยนำไปสู่วิสัยทัศน์ ได้กำหนดพันธกิจหลักไว้ 8 ด้าน ได้แก่
      1. ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยมีความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
      2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการ ศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
      3. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การวิจัยและ การเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
      4. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะและ วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
      5. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีส่วนร่วม ในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
      6. ส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการวิจัยและ การเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
      7. สนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอก
      8. พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการ บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วัตถุประสงค์

      1. เพื่อผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีความร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศ
      2. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
      3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการ การวิจัยและ การเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
      4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสำนึก และความภูมิใจในศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
      5. เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สังคมและประเทศชาติ มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
      6. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการระหว่างการบริการวิชาการกับการวิจัยและ การเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
      7. เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอก
      8. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

cmru
cmru

ค่านิยมหลัก

ค่านิยมหลัก (Core value) ที่ยึดถือใช้กันมาในมหาวิทยาลัยจนกลายเป็นวัฒนธรรม องค์กร ซึ่งเป็นตัวสนับสนุนหรือชี้นำการตัดสินใจของสมาชิกทุกคน มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ วิเคราะห์ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย จากผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 93 คน ประกอบด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/กอง รองผู้อำนวย การสถาบัน/สำนัก และผู้ปฏิบัติงาน ได้ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย ดังนี้

       C Community สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล
       M Moral สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม
       R Royal น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม
       U Unity ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ (Identity) หมายถึง ผลผลิตของผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และเจตนารมณ์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย “บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน” ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถของบัณฑิตในการปรับตัวรู้เท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลง และ เลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม เพื่อดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ รวมทั้งสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยทักษะ 10 ประการ ดังนี้
      1. ทักษะการตัดสินใจ
      2. ทักษะการแก้ปัญหา
      3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์
      4. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
      5. ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
      6. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
      7. ทักษะการตระหนักรู้ในตน
      8. ทักษะการเข้าใจผู้อื่น
      9. ทักษะการจัดการกับอารมณ์
      10.ทักษะการจัดการกับความเครียด

จิตสาธารณะ หมายถึง บัณฑิตมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ตระหนักรู้ และคำนึงถึงส่วนรวมร่วมกัน ช่วยเหลือสังคม ไม่ทำให้ผู้อื่นหรือสังคมเดือดร้อนได้รับความเสียหาย

สู้งาน หมายถึง บัณฑิตมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีความเพียรพยายาม มีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)
      • คนดี หมายถึง บัณฑิตมีความสุภาพอ่อนน้อม กตัญญูรู้คุณ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีสำนึกรักท้องถิ่นและความเป็นไทย
      • ความรู้ดี หมายถึง บัณฑิตรู้จักแสวงหาความรู้ มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ ศึกษาและสามารถประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
      • บุคลิกภาพดี หมายถึง บัณฑิตมีลักษณะท่าทาง การพูดจา การแต่งกายดี มีมนุษยสัมพันธ์ การวางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมข้ามชาติ
      • สุขภาพดี หมายถึง บัณฑิตมีสุขภาวะที่ดีครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาวะกาย สุขภาวะจิต สุขภาวะสังคม และสุขภาวะปัญญา
      • พลเมืองดี หมายถึง บัณฑิตมีวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบของสังคม เสียสละ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้และคำนึงประโยชน์ส่วนรวม มากว่าส่วนตน

เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็น เป็นลักษณะโดดเด่น เป็นหนึ่ง ของมหาวิทยาลัยจากการ วิเคราะห์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยของผู้เข้าร่วมประชุม สัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 93 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ สถาบัน/สำนัก/กอง รองผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก และผู้ปฏิบัติงานได้ข้อสรุปเพื่อกำหนดให้เป็น

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4442618 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558