ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะกรรมการบริหาร

 

ดร.ถนัด บุญชัย
ผศ.พรพิมล วงศ์สุข
ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี
ผศ.ดร.อรพินท์ ศิริบุญมา
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงศ์
ดร.ณัฏฐพร จักรวิเชียร
ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์
ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์
รศ.เกตุมณี มากมี
ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย
ผศ.รุทธ ประวัง
ผศ.สมบัติ สิงฆราช
รัชนีพร สุทธิภาศิลป์
ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน
อาจารย์วินัย ไชยวงศ์ญาติ
ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว
ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์
อ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม
อาจารย์อำนาจ โกวรรณ
ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 3941833 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558